novinky NOVINKY
Testy zimních pneumatik 2013
Zajímají vás výsledky testu zimních pneumatik pro zimu 2013/2014?
Zkušenosti s autobazary
Ověřte si na stránce zkusenosti.auta-autobazary.com jaké zkušenosti mají ostatní zákazníci s vámi vybraným autobazarem.
Stáhněte si ZDARMA příručku Koupě ojetiny
Sdružení pna ochranu vlastníků automobilů pro vás zdarma připravilo příručku "Koupě ojetiny není riziková, pokud znáte tato pravidla"
Poplatky spojené s automobilem
Zde naleznete přehled poplatků spojených s registrací, přehlášením či odhlášením automobilu z evidence vozidel.
Odhlášení vozidla z evidence
Návod jak správně odhlásit vozidlo z evidence. Můžeme na ně nahlížet jako na "Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla" nebo na "Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel"
Seznam autobazarů v České Republice


Auta-autobazary.com  - Article Details

Typy smluv v autobazarech

Přidáno dne: May 05, 2008 10:12:02 AM
Autor:
Kategorie:
1. Nákup a prodej na základě kupní smlouvy podle §588 - §627 občanského zákoníku. V tom případě je vůz ve vlastnictví autobazaru, který jej předtím od prodávajícího zakoupil . Autobazar nese odpovědnost za všechny vady předmětu prodeje, kromě těch, které vznikly opotřebením. Zejména upozorňuji na §596 o.z., který říká:

Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

pro otázky odpovědnosti za vady platí:

§ 597 o.z.,
Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

a nezapomeňme na § 598:

Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

V případě tohoto způsobu prodeje nese odpovědnost za vady předmětu koupě autobazar. Odpovědnost se však nevztahuje na předměty opotřebené, protože §619

(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Zákon dále upravuje, dokdy je nutné vady prodávajícímu oznámit apod.

2. Smlouva o obstarání prodeje podle § 737 - 741 téhož zákona. Z hlediska odpovědnosti za kvalitu nese odpovědnost pouze autobazar, viz

§ 741:
(1) Při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.

Úprava odpovědnosti za škody použité věci je stejná. Důležité je vědět, že ustanovení týkající se odpovědnosti za vady předmětu prodeje jsou tzv. kogentním právem, tzn. smlouvou nejsou změnitelná. Autobazar se dodatkem v kupní smlouvě nemůže této povinnosti zprostit. Je tedy pochopitelné, že se autokriplové snaží těmto dvěma uvedeným smluvním typům vyhnout.

3. Zprostředkovatelská smlouva je svatým grálem zkurvysynů z bazaru. Autobazar v ní figuruje jako zprostředkovatel podle § 774 občanského zákoníku, pověřený prodejcem na základě plné moci podle § 777 o.z. Tam se píše:

§ 777
Zájemce a zprostředkovatel jsou povinni oznamovat si navzájem všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí zájemce uzavřít zprostředkovávanou smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn za zájemce jednat nebo přijímat cokoliv, jen byl-li k tomu zmocněn písemnou plnou moc

Prodávající tedy zpravidla zplnomocní zprostředkovatele k následujícím činnostem:
- předvedení vozidla na ploše autobazaru
- seznámení kupujícího s jeho vlastnostmi, technickým a právním stavem
- jednání o kupní ceně
- uzavření kupní smlouvy
- přijetí plnění

Tuto situaci nazývají bazarníci "komisním prodejem" a obvyklý průběh bývá následující:

- prodávající (soukromá osoba, dovozce havarovaných vozů z ciziny, tzv. "automobilový sup") uzavře s bazarem zprostředkovatelskou smlouvu
- předmětem zprostředkování je prodej automobilu, uzavření kupní smlouvy, přijetí plnění
- automobil má x vad, o kterých prodávající ví, ví o nich i autobazar, nedělají pravděpodobně podobný trik poprvé. Obě strany se dohodnou, které tyto vady komunikovat dále a jak, aby si zajistili určitou míru ochrany před reklamací a současně kolouška nevyplašili.
- podle zlatého pravidla bazarníků, které zní "nekoupíte vy, koupí jinej" najde každé auto jednoho dne svého zákazníka, ať je to sebevětší troska
- autobazar uzavře jménem prodávajícího s kupujícím smlouvu o koupi, která se navenek tváří jako smlouva kupní (viz výše, bod 1). Má hlavičku kupní smlouvy, ovšem obsah smlouvy zprostředkovatelské, přičemž neobsahuje jméno kupujícího. Jako "prodávající" tam vystupuje autobazar a v okamžiku koupě zájemci oznámí, že totožnost prodávajícího pro něj není důležitá (nebo že se jedná o interní údaj), protože odpovědnost za vady nese sám bazar. Při povrchním zkoumání smlouvy to skutečně tak vypadá a kupující se s tímto výkladem spokojí.
- upozorňuji, že adresa ve velkém TP je adresou posledního držitele, na kterého bylo auto registrované, což s vlastnictvím vozu nemusí mít nic společného
- autobazar přitom odpovědnost za vady předmětu koupě nenese, což se projeví v okamžiku, kdy chcete vůz reklamovat. V tom okamžiku už má vaše prachy v kapse prodávající, provizi shrábnul autobazar a vy se dozvíte, že bazar je jen zprostředkovatel a že se s vámi nebudou dále bavit.
- přestože se časem k totožnosti prodávajícího propracujete (např. přes PČR), bude vám tvrdit, že autobazar se všemi vadami automobilu seznámil ústně a že pochybení leží na straně bazaru, nebo že automobil byl při předání autobazaru zcela v pořádku.
- bez právní pomoci případně hlubší znalosti smluvních typů budete mít problém najít, kdo je v takovém případě pasivně legitimován. V případě soudního sporu může být zprostředkovatelská smlouva shledána neplatnou. Přečtěte si tento článek. Můžete se díky tomu dostat do situace, kdy nebudete mít koho obžalovat v případě, že budete chtít spor řešit soudně.

Samozřejmě nelze obecně říci, že všechna auta prodávaná formou komisního prodeje jsou vadná a jsou součástí této habaďůry. Důvodem ke komisnímu prodeji sice může být, že autobazar nechtěl převzít odpovědnost za vady automobilu, ale také finanční zájem prodávajícího, který nechtěl na výkup přistoupit, protože podmínky výkupu bývají extrémně nepříznivé. Dokud jsem se o to zajímal, býval praxí takový postup stanovení kupní ceny: Bazarník vzal tabulky Eurotax, v nich našel obvyklou cenu automobilu patřičné značky, stáří a výbavy, od toho odpočetl 20% a to byla částka, kterou byl ochoten zaplatit v hotovosti. Provize při komisním prodeji bývá kolem 5-7% a to kupující, který nepotřebuje peníze hned, rád akceptuje.

Uvedený postup - tedy manipulace se smluvními typy - se odehrává velmi často už dlouhá léta. Cílem je obejít zákon a poškodit spotřebitele. Jediný autobazar, který tento trik spolehlivě neaplikuje, je AAA Auto, kde jsou všechny vozy v nabídce jím vykoupené a v jeho vlastnictví. I tam však platí, že prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé běžným opotřebením.

Kdyby to nestačilo, existuje ještě několik způsobů, jak maskovat stav předmětu koupě.

- stav automobilu v záznamu o technickém stavu je zpravidla uváděn horší než je skutečný, aby se autobazar dodatečně kryl před následně zjištěnou vadou. V případě, že je vada zjištěna, snaží se zbavit odpovědnosti právě s odkazem na to.
- téměř vždy bývá uvedeno, že automobil byl poškozen, přičemž rozsah poškození není specifikován. Mohlo se jednat o poškození kamínkem stejně jako totální nehodu.
- kupující je přinucen souhlasit s formulacemi např. :

"Kupující bere na vědomí, že zjištěné závady mohou být projevem závad jiných".
(Nesmysl. Vágní popis předmětu prodeje, neakceptovatelné).

"Kupující bere na vědomí, že je nutná kontrola nebo oprava příslušných prvků nebo podsestav"
(Neakceptovatelné. Není zřejmé, co je to "příslušný". Pokud kupujete auto s nějakým vadným prvkem, pak musí být ve smlouvě přesně uvedeno, který je vadný).

"Kupující bere na vědomí, že závady vzniklé opotřebením nelze reklamovat".
(Lež. Reklamovat nelze závady vzniklé opotřebením běžným. Vadné ložisko převodovky u auta s 70.000km na tachometru není běžné opotřebení).

- další hromadné lhaní se vztahuje k různým certifikátům kvality, které bazary generují. Ve skutečnosti je to než papír, který není použitelný k ničemu. Autobazar není certifikační autorita a nemá žádné právo vystavovat na cokoli posudek.

Autobazary vyvíjejí na zákazníky nejrůznější psychologický nátlak.

Podpis smlouvy bývá zákazníkovi podáván jako zcela formální akt, podle vzoru "udělejte nám tady fajfku". Využívají přitom toho, že hodně zákazníků je v euforii z nového vozu, současně ve stresu z toho, že odevzdává svůj výdělek za x měsíců nebo nedej Bože let, případně se nechá ukolíbat pocitem falešné jistoty z toho, že automobil prohlédl nějaký pseudoprofesionál, a problematiku smlouvy pokládá za druhotnou.

Pokud se zákazník při podepisování smlouvy cuká, nátlak stupňují. "Tohle je pane formulář schválenej vod našeho právníka, když se vám nelíbí, tak mu zavolejte - tady je číslo, prosím..." nebo "oukej, byl tu nějakej borec fkravatě a říkal, že to Mondeo fmetle fklimě ftotálním kreši hned bere" případně asi nejúčinnější "tak to nepodepisujte, propadne vám záloha". Kdo to nakonec podepíše, dozví se, že tak neučinil pod nátlakem ani za zjevně nevýhodných podmínek.

Další triky se uplatňují při koupi, prodeji na leasing, protiúčtu. Sekundárním cílem mých řádek je ukázat, že bazary vytvořily systém. Asi sami tušíte, že ta banda polodementních kriplů v teplákách s náušničkami by něco takového nedala nikdy dohromady. V systému na odrbávání slušných autachtivých zájemců jsou zapojeni právníci, policisté, kriminalisté a ČOI. Není mi znám případ, že by majitel autobazaru byl trestně stíhán za podvod nebo že by nějaký bazar platil pokutu za obchodní praktiky. Vždy se to nějak všechno vytratí do nikam. Řada postupů aplikovaných v autobazarech naplňuje kvalifikaci trestného činu podvodu (např. manipulace s tachometry), ale policie tuto skutečnost vůbec nijak neřeší.

Řešení, dokonce bych řekl konečné řešení, celé situace je přitom dostupné kdekoli a pro každého z nás. Kdyby nebylo jisté formy nákupní a prodejní mentality, která již na tomto webu byla víckrát popsána, už bychom jim dávno ukázali, kdo je pánem a nastartovali proces vyřezávání těchto vředů z tváře společnosti.

V každém jednání s kterýmkoli bazarem je třeba vyjít z toho, že vás chtějí vzít na hool. Pokud se tak náhodou nestane, pak jste natrefili na slušného prodejce a máte kliku.V opačném případě, je třeba aplikovat následující zásady:

- nikdy, nikdy a ještě jednou nikdy nedávejte bazarním zmrdům zálohy na vyhlédnuté auto. Ojetých aut je jak nasráno a pokud nesháníte právě DeLorean, pak to přísloví "nekoupíte vy, zítra koupí jinej" lze snadno otočit na "nekoupíte dnes, koupíte zítra jiné a lepší".

- návrh smlouvy si nechte poslat nebo připravit předem, a to včetně záznamu o technickém stavu. Čtení smlouvy a její podpis následující bezprostředně po sobě není dobrý postup. Zde hovořím z vlastní zkušenosti. Návrh smlouvy pozorně čtěte a pokud si nejste jisti, právník vám jistě poradí. Bazarní kripl tohle nevidí rád a leze po zdech, pokud ta jeho budka v bahništi nějaké zdi má. To ještě neví, že tohle je jen první fáze. Ve fázi druhé vezmete černý fix a všechny sporné pasáže jím vyškrtete tak, aby byly nečitelné. Pokud jste puntičkář, můžete dolu připsat "opravy provedl ... jméno". Ideální je smlouvu redukovat na nedělitelnou podstatu, tedy jména prodávajícího, kupujícího, identifikaci předmětu prodeje, cenu a větu, že obchod se řídí občanským zákoníkem. Rozhodně není nikde napsané, že musíte používat nějaký formulářový dokument, jak se vás budou snažit přesvědčit. Pokud hodláte být hodně hustej, můžete si ve smlouvě vymínit např. že nosné části karosérie nejsou deformované ani dodatečně svařované (= auto nebylo bourané), stav tachometru odpovídá najetému počtu km, hnací agregát a karosérie jsou originální apod. Bazarník se přirozeně bude kroutit, že to on nemůže vědět, že on má jen ty informace, které mu prodávající poskytl. Serte mu na to, to je jeho problém a jeho riziko, které na sebe svým podnikáním bere.

- k obchodu na základě zprostředkovatelské smlouvy je třeba mít hodně dobrý důvod. To by skutečně musela být koupě snů a takové se v českých bazarech nedělají. Pokud by přesto pro vás byl tento smluvní typ nevyhnutelný, pak je nutno nechat si předložit následující dokumenty: plnou moc, kterou uzavřel autobazar s prodávajícím, záznam o technickém stavu, který bazar s prodávajícím vyhotovil a dokumenty, které prokáží, že automobil prodávajícímu patří a nevázne na něm dluh. Vaše smlouva by měla obsahovat jméno, adresu a spojení na prodávajícího, tyto údaje ověřte, zda jsou platné. V případě, že autobazar odmítne tyto náležitosti poskytnout, v obchodu nepokračujte, protože za tímto jednáním stojí nějaký důvod.
 
- pokud kupujete automobil s nějakým poškozením, musí být veškerá tato poškození ve smlouvě popsána. Například: Přední sklo - prasklé - zvenčí - vlevo nahoře - popis praskliny. Pokud kupní smlouva obsahuje informaci, že automobil byl havarovaný a je po opravě, nechte ve smlouvě přesně uvést, v jakých místech a jak byl havarovaný a co bylo v souvislosti s opravou měněno.
Hodnocení
kdo jsme KDO JSME

Auta-autobazary.com je katalog všech českých, moravských a slezských autobazarů. Jen u nás najdete nejvyčerpávající výčet všech míst, kde lze výhodně zakoupit váš nový vůz. Autobazary jsou přehledně členěny podle krajů a okresů, ale můžete využít jednoduchého vyhledávacího formuláře. Jedinečná je také funkcionalita zobrazení autobazarů na Google mapách.

Pokud jste nenašli váš autobazar v nabídce, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese, kterou naleznete v sekci kontakty.
statistiky STATISTIKY
  • Aktivní odkazy: 902
  • Neaktivní odkazy: 0
  • Dnes přidané odkazy: 0
  • Počet článků: 13
  • Počet kategorií: 18
  • Podkategorie: 89